Algemene Voorwaarden QMandS

Artikel 1: Definities

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene Partij, Opdrachtnemer, zich jegens de andere Partij, Opdrachtgever, verbindt diensten te (doen) verrichten.

1.2 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van diensten.

1.3 Opdrachtnemer: Qmands die de opdracht uitvoert.

1.4 Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer.

1.5 Contractperiode: de in de door Partijen getekende overeenkomst van opdracht overeen gekomen duur van de opdracht.

1.6 Plan van Aanpak: de uitwerking of bijstelling van de opdracht, de planning van de uitvoering, de te bereiken resultaten en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.

1.7 Voortgangs- en eindrapportage: rapportage omtrent het verloop van de opdracht en eventuele wijzigingen daarin dan wel in het Plan van Aanpak.

1.8 Schade: alle directe- en indirecte gevolgschade, daaronder begrepen winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, directe / indirecte schade of direct / indirect verlies door derden.

1.9 Werkdag: kalenderdag (maandag tot en met vrijdag), behoudens weekeinden en algemeen erkende feestdagen, waarop werkzaamheden worden verricht gebaseerd op twee dagdelen van vier uren, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en opdrachten met betrekking tot het door Qmands leveren van diensten, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van de opdrachtnemer, zoals aanbiedingen, overeenkomsten of aanvaardingen van opdrachten in het kader van (raam)overeenkomsten, en prevaleren óók boven de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever indien de opdrachtnemer de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Overeenkomsten van opdracht komen schriftelijk tot stand uiterlijk 1 maand na de fysieke aanvang van de overeengekomen opdracht, door ondertekening van Partijen van de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging, vermeldende tenminste: een omschrijving van de opdracht, de verwachte duur van de werkzaamheden en toepasselijke vergoedingen. De in de overeenkomst van opdracht c.q. de opdrachtbevestiging genoemde verwachte looptijden en inzet zijn ramingen die op basis van inzichten ten tijde van de formulering van de werkzaamheden als toereikend werden beschouwd. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. In dit verband is Qmands gerechtigd om bij of na het sluiten van de overeenkomst zekerheid van Opdrachtgever te vorderen voor de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. Opdrachtgever is bij voormelde vordering niet gerechtigd tot opschorting van de opdracht.

2.4 De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend. De klant dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend maken.

2.5 Qmands kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.6 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen leges, vergunning-, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.7 Indien op basis van een aanbieding van Qmands geen overeenkomst tot stand komt heeft Qmands ten laste van de Opdrachtgever recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van het opstellen van een plan van aanpak of concept overeenkomst. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen Qmands en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

3.2 Qmands zal zich naar beste vermogen inspannen om de opdracht uit te voeren; de reikwijdte van zijn verplichtingen is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng en invloed van de Opdrachtgever c.q. van de door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derde(n)

3.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Qmands het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door anderen dan Qmands. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.4 Indien door Qmands of door Qmands ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

3.5 Qmands zal ter uitvoering van de opdracht niet handelen in strijd met het recht, de statuten, besluiten van de organen en andere regelingen en reglementen van Opdrachtgever.

3.6 Opdrachtgever legt aan Qmands geen handelingen op die in strijd zijn met het geldende recht, de statuten van Opdrachtgever, de besluiten en richtlijnen van de organen van Opdrachtgever en/of de beroepsethiek.

3.7 Qmands is pas dan bevoegd Opdrachtgever te vertegenwoordigen nadat en in zover de bevoegdheden / procuratie zijn geregeld in de overeenkomst of in een nadere uitwerking daarvan.

3.8 Qmands dient, voordat uitbesteding of inhuur van derden voor zakelijke dienstverlening tot stand komt, een daartoe door Opdrachtgever aangewezen persoon op de hoogte te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Qmands dient zich daarbij te houden aan de bij Opdrachtgever gebruikelijke (inkoop-) procedures.

3.9 Qmands zal periodiek en voorts aan het einde van de opdracht schriftelijk en mondeling aan Opdrachtgever rapporteren inzake de voortgang van de opdracht en eventuele andere belangrijke ontwikkelingen, tenzij anders is overeengekomen. In de eerste maand kan hierbij tevens een Plan van Aanpak inzake de opdrachtuitvoering worden geleverd, indien vooraf overeengekomen.

3.10 Overleg zal tenminste gevoerd worden als er een wezenlijke wijziging wordt aangebracht in het karakter, de aard, de inhoud of de omvang van de opdracht of indien een verschil van mening wordt geconstateerd met Opdrachtgever omtrent de wijze van uitvoering van de opdracht door Qmands.

3.11 Qmands informeert Opdrachtgever wanneer door welke oorzaak dan ook, de geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd.

3.12 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Qmands aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Qmands worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Qmands zijn verstrekt, heeft Qmands het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4: Verlenging en beëindiging

4.1 De overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij Partijen vóór het einde van de contractperiode anderszins schriftelijk overeenkomen. De verlengde overeenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet tenzij daarvan door Partijen schriftelijk is afgeweken.

4.2 Partijen zijn gerechtigd deze overeenkomst gedurende de contractsperiode tussentijds op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging dient steeds schriftelijk te geschieden aan het einde van de kalendermaand.

4.3 In afwijking van het in het vorige artikel bepaalde kunnen Partijen de onderhavige overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien:

1. de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

2. de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

3. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd;

4. conservatoir- of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van de roerende- en/of onroerende zaken dan wel andersoortige goederen van de wederpartij.

4.4 Indien één der Partijen de overeenkomst opzegt krachtens de in de vorige leden genoemde redenen, is deze Partij tegenover de opgezegde Partij niet tot enige schadevergoeding gehouden.

4.5 Ieder der Partijen heeft het recht deze overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien de andere Partij tekortschiet in de nakoming van in de opdracht en deze leveringsvoorwaarden vastgelegde verplichtingen, tenzij de nalatige Partij, na daartoe schriftelijk te zijn gemaand, zijn verplichtingen binnen veertien dagen na verzending van deze aanmaning alsnog nakomt.

Artikel 5: Vergoedingen

5.1 In de tussen Partijen overeengekomen bedragen en in de in deze algemene voorwaarden genoemde bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De Opdrachtgever vergoedt de door de opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.

5.2 Qmands houdt voor de opdracht per maand, tenzij anders overeengekomen, een tijdverantwoording en/of commissie- en provisieregeling bij, welke als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de uitgevoerde opdracht.

5.3 Indien Qmands met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Qmands niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.4 Qmands brengt bij Opdrachtgever voor een werkdag niet meer dan twee dagdelen van vier uren in rekening, tenzij daarover van tevoren tussen Qmands en Opdrachtgever afwijkende afspraken zijn gemaakt. Alle prijzen en tarieven zijn gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle diensten die worden verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de overeenkomst vastgelegde tarieven en vermeerderd met toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van de opdrachtnemer. Alle wachturen respectievelijk uitvaluren voor personeel van Qmands veroorzaakt door de Opdrachtgever worden verrekend op basis van de in de overeenkomst vastgelegde tarieven.

5.5 Qmands factureert aan Opdrachtgever maandelijks achteraf, binnen vijf werkdagen na afloop van de betreffende maand, met vermelding van relevante gegevens, aangevuld met de bovengenoemde tijdverantwoording en/of commissie- en provisieregeling. Betaling van het factuurbedrag dient – zonder recht op korting of verrekening– te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van de wettelijke rente vermeerderd met 2% over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.6 Qmands is gerechtigd op basis van voorschotdeclaraties te factureren. Verrekening van het voorschot vindt steeds per maand achteraf plaats, tenzij anders overeengekomen. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

5.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.8 Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Qmands echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Qmands voert de overeengekomen opdracht, met inachtneming van nader overeengekomen uitwerkingen en/of plan van aanpak naar beste weten en zo zorgvuldig als van haar kan worden verwacht, uit.

6.2 Qmands neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.

6.3 Qmands is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Qmands is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid kenbaar behoorde te zijn.

6.4 Qmands is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade – al dan niet geleden door Opdrachtgever of derden – ontstaan door werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, samenhangend met handelingen van, dan wel niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst door Qmands.

6.5 De in het vorige lid opgenomen beperking van de aansprakelijkheid geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Qmands.

6.6 De totale aansprakelijk van Qmands wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gefactureerde opdrachtsom tot maximaal het totaal van de factuurbedragen over de afgelopen drie maanden.

6.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Qmands aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Qmands toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Qmands is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.8 Opdrachtgever is gehouden om Qmands te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle met de onderhavige overeenkomst samenhangende vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

6.9 De Opdrachtgever vrijwaart Qmands voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Qmands toerekenbaar is. Indien Qmands uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Qmands zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Qmands, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Qmands en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

6.10 Indien en voor zover Opdrachtgever enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en Qmands te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Qmands kunnen worden toegerekend. Omstandigheden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, verkeersstoornissen, maatregelen van overheidswege alsmede de gevolgen hiervan, oorlog, terroristische aanval, mobilisatie, brand- of waterschade, overstroming of andere natuurrampen, diefstal, het verloren gaan van gegevens in de meest ruime zin van het woord, epidemieën en andere onvoorziene omstandigheden, ziekte of het overlijden van een onvervangbaar gebleken opdrachtnemer en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.

7.2 Qmands kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kan ieder der Partijen die door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst te voltooien, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten, deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

7.3 Een Partij die voorziet dat hij zal tekortschieten in de nakoming door overmacht, meldt deze overmacht onverwijld schriftelijk aan de andere Partij.

7.4 Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Qmands voor al geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen aan Qmands.

7.5 Indien Qmands bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur –zonder enig recht op korting of verrekening – te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 8: Geheimhouding en non-concurrentie

8.1 Partijen zullen zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als nadat deze tot een einde is gekomen jegens een ieder geheimhouding betrachten ten aanzien van alle, tijdens de opdracht ter kennis genomen bijzonderheden van Opdrachtgever en medewerkers, waarvan redelijkerwijs kan worden begrepen dat bekendmaking de belangen van Opdrachtgever en medewerkers kan schaden. Qmands neemt in het kader van de opdracht alle in redelijkheid te eisen mogelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever. Enkel met toestemming van de Opdrachtgever of op grond van een wettelijke plicht, mag Qmands bedoelde geheimhouding doorbreken.

8.2 Partijen betrachten bij het gebruik van informatie die haar ter kennis is gekomen uit hoofde van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

8.3 Qmands zal eventuele in te zetten derden c.q. vervangers verplichten geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle informatie met een vertrouwelijk karakter zoals hiervoor in lid 8.1 omschreven en die de activiteiten van Opdrachtgever en de daarmee gelieerde onderneming betreft. Deze verplichting geldt zowel gedurende de looptijd van deze overeenkomst als na de beëindiging daarvan.

8.4 Qmands is bij de beëindiging van de opdracht en algehele voldoening van het aan de Qmands verschuldigde, gehouden, de van Opdrachtgever uit hoofde van de opdracht verkregen informatie, waaronder begrepen schriftelijke stukken en databestanden, onverwijld aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen.

8.5 Opdrachtgever verplicht zich om gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede gedurende een periode van drie jaar na het einde van deze overeenkomst, geen directe of indirecte contractuele relatie, hoe ook genaamd, aan te (doen) gaan met de door Qmands in het kader van de onderhavige overeenkomst ingeschakelde hulppersonen en/of derden, tenzij Partijen anders overeenkomen. Opdrachtgever garandeert dat de voormelde verplichting eveneens wordt nageleefd door eventuele (rechts)personen waarmee hij in een groep is verbonden.

Artikel 9: (Intellectueel) eigendom

9.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (geheimhouding) behoudt Qmands zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht door of vanwege Qmands zijn ontwikkeld of reeds voorheen door of vanwege hem waren ontwikkeld, ook indien de voor intellectuele eigendom vatbare zaken als aparte post, in de offerte, in het aanbod, in het Plan van Aanpak of de factuur zijn vermeld.

9.2 Alle door Qmands verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor eigen gebruik van Opdrachtgever. Opdrachtgever is betreffende voormelde informatie en documentatie zonder voorgaande schriftelijke toestemming van Qmands niet gerechtigd tot verveelvoudiging, openbaarmaking of het ter kennis brengen aan derden.

9.3 Qmands behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinde te gebruiken, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn (bij levering van zaken)

10.1 De door Qmands te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Qmands kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

10.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of Partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Qmands verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

10.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Qmands, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Qmands geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

10.4 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die Partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Qmands te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Qmands te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Qmands in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Qmands in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.5 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Qmands opdracht gegeven heeft.

10.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Qmands de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Qmands, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Qmands te retourneren en de eigendom daarover aan Qmands te verschaffen, tenzij Qmands anders aangeeft.

10.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Qmands daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

10.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

10.10 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Qmands en de door Qmands bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 11: Slotbepalingen

11.1 Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

11.2 Qmands is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De voormelde wijzigingen hebben geen invloed op de tijdens de inwerkingtreding lopende opdrachten, tenzij Partijen anders overeenkomen.

11.3 Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken Partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

11.4 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de werkzaamheden, offertes of overeenkomsten, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter. Op deze offertes en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.5 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.